Liczba urodzeń w Polsce najniższa w historii

Liczba urodzeń w Polsce najniższa w historii

Liczba urodzeń w Polsce najniższa w historii

Współczynnik dzietności (Total Fertility Rate - TFR) jest kluczowym wskaźnikiem demograficznym, który mierzy średnią liczbę dzieci, jaką kobieta urodzi w trakcie swojego życia. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach rozwiniętych, współczynnik ten od lat znajduje się poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, który wynosi około 2,1. W 2023 roku obserwujemy kontynuację tego trendu, co ma istotne implikacje dla struktury demograficznej kraju.

Stan współczynnika dzietności w Polsce w 2023 roku

W 2023 roku współczynnik dzietności w Polsce wyniósł około 1,158. Oznacza to, że średnio każda kobieta w Polsce urodzi 1,1 dziecka w trakcie swojego życia. Jest to wartość znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, co może prowadzić do dalszego starzenia się społeczeństwa oraz potencjalnych problemów z utrzymaniem systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej w przyszłości.

Przyczyny niskiego TFR

Na niską dzietność w Polsce wpływa wiele czynników, w tym:

  • Ekonomiczne: Wysokie koszty utrzymania dzieci, brak stabilności zatrudnienia, oraz niskie płace, szczególnie wśród młodych ludzi.
  • Społeczne: Zmieniające się role społeczne, wzrost liczby osób decydujących się na życie bezdzietne, oraz przesunięcie wieku, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko.
  • Instytucjonalne: Niewystarczające wsparcie ze strony państwa w zakresie polityki prorodzinnej, brak dostępnych miejsc w żłobkach i przedszkolach, oraz ograniczone możliwości łączenia kariery zawodowej z rodzicielstwem.

Implikacje demograficzne

Niski TFR prowadzi do starzenia się populacji, co może skutkować:

  • Zwiększonym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej.
  • Wzrostem liczby osób w wieku emerytalnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym.
  • Potencjalnymi brakami w sile roboczej.

Podsumowanie

Niski współczynnik dzietności w Polsce w 2023 roku jest wynikiem wielu złożonych czynników ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych. Długoterminowe konsekwencje mogą być znaczące dla struktury demograficznej kraju, systemu opieki zdrowotnej oraz rynku pracy. W związku z tym konieczne są skuteczne działania polityczne mające na celu wsparcie rodzin i zwiększenie dzietności.

powiązane