Ile wyniesie płaca minimalna w 2025r?

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025r?

Ile wyniesie płaca minimalna w 2025r?

Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na rok 2025.

Propozycje rządu na 2025 rok

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  Od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4626 zł.
  Jest to wzrost o 326 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4300 zł), co stanowi wzrost o 7,6%.
 • Minimalna stawka godzinowa:
  Proponowana minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2025 roku wynosić ma 30,20 zł.
  Jest to wzrost o 2,10 zł (7%) w porównaniu do stawki obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).

Statystyki zatrudnienia i bezrobocia

 • Rząd szacuje, że w 2025 roku ponad 3,1 mln pracowników będzie otrzymywać minimalne wynagrodzenie.
 • Bezrobocie:
  W końcu kwietnia 2024 roku w urzędach pracy było zarejestrowanych 791,1 tys. osób bezrobotnych. To o 24,8 tys. (3%) mniej niż w kwietniu 2023 roku i o 25,1 tys. (3,1%) mniej niż w poprzednim miesiącu.
  Stopa bezrobocia w kwietniu 2024 roku wyniosła 5,1%, co jest o 0,2pkt procentowego mniej niż przed miesiącem i przed rokiem.
  Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3%, z 528 tys. bezrobotnych, co plasuje Polskę na drugim miejscu w UE pod względem najniższej stopy bezrobocia (po Czechach).

Wzrost wynagrodzeń

 • Przeciętne wynagrodzenie:
  W I kwartale 2024 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8147 zł, co stanowi wzrost o 14,4% w stosunku do I kwartału 2023 roku.
 • Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw:
  Przeciętne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2024 roku wyniosło 8077 zł, co stanowi wzrost o 12,5% w stosunku do I kwartału 2023 roku.
  Realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 9,2%.

Zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2024 Roku

 • Od 1 stycznia 2024 roku:
  Minimalne wynagrodzenie wzrosło do 4242 zł.
  Minimalna stawka godzinowa wzrosła do 27,70 zł za godzinę.
 • Od 1 lipca 2024 roku:
  Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł.
  Minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł za godzinę.

Gwarancje wzrostu minimalnego wynagrodzenia

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeżeli minimalne wynagrodzenie w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, jest niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja wzrostu jest zwiększana o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego wzrostu PKB.

powiązane